DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO SANTRAUKA

Druskininkų miškų urėdijos valdomiems miškams Lietuvos Valstybinis Miškotvarkos Institutas 2002 metais parengė miškotvarkos projektą. Pagal jį bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami miškai iki 2011 metų. SVARBIAUSI DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ŪKIO TIKSLAI

 • miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais;
 • visuomenės informavimas apie urėdijos miškus jų būklę ir tvarkymą;
 • racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas;
 • miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas;
 • miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas; biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos gerinimas;
 • miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas;

EKOLOGINIS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO PAGRINDIMAS Miškotvarkos projektas paremtas tvaraus ir subalansuoto, daugiatikslio miško naudojimo principais:

 • miškų išteklių inventorizavimas miškų urėdijos teritorijoje, kiekybinių bei kokybinių miškų našumo, ūkinės bei gamtinės būklės rodiklių nustatymas
 • saugomų teritorijų ir gamtos bei kultūros vertybių inventorizavimas miškų urėdijos teritorijoje ir priemonių jų apsaugai numatymas;
 • miškų suskirstymas į grupes ir pogrupius pagal jų paskirtį ir ūkininkavimo tikslus;
 • ūkinių priemonių projektavimas pagal augavietes, įvertinant miško ekosistemos ryšį su aplinka;
 • ūkinių priemonių projektavimas, atsižvelgiant į esamų saugomų teritorijų nuostatus, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas;
 • miško kirtimų projektavimas pagal taisyklėse numatytas nuostatas;
 • atkūrimo būdo parinkimas, atsižvelgiant į miškų paskirtį, augavietes;
 • miškų tvarumo ir biologinės įvairovės įvertinimas pagal Europos kriterijų sistemą.
 • miškų ūkio veiklos per praėjusį vykmetį analizė bei įvertinimas;

PAGRINDINIAI MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS

 • Miško plotas urėdijos teritorijoje – 63176 ha
 • Valstybinės reikšmės miškai – 26692 ha
 • Privatūs – 27400 ha
 • skirti privatizacijai – 8681 ha
 • ir kiti miškai – 403 ha.
Pušynai88 % medynų ploto
Beržynai5 %
Juodalksnynai4 %
Eglynai3 %

Vidutinis medynų tūris 1 ha – 194 m3 . Per dešimtmetį padidėjo 29 m3. 
Brandžių medynų tūris 1 ha – 282 m3. Per dešimtmetį padidėjo 57 m3.
Nederlingos augavietės užima net 81 % bendro medynų ploto.Teritorijoje yra šios saugomos teritorijos: Draustiniai:

 1. Cimakavo valstybinis ornitologinis draustinis
 2. Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis
 3. Druskininkų valstybinis botaninis draustinis
 4. Nemuno kraštovaizdžio draustinis
 5. Merkio kraštovaizdžio draustinis
 6. Liškiavos kraštovaizdžio draustinis
 7. Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis
 8. Lizdų kraštovaizdžio draustinis
 9. Glyno kraštovaizdžio draustinis
 10. Merkinės geomorfologinis draustinis
 11. Pakrykštės geomorfologinis draustinis
 12. Gudelių geomorfologinis draustinis
 13. Uciekos geomorfologinis draustinis
 14. Straujos geomorfologinis draustinis
 15. Drevių kampo geomorfologinis draustinis
 16. Alkūnės kampo geomorfologinis draustinis
 17. Šunupio geomorfologinis draustinis
 18. Netiesų hidrografinis draustinis
 19. Grūdos hidrografinis draustinis
 20. Imiškių telmologinis draustinis
 21. Didžiabalės telmologinis draustinis
 22. Bakanauskų telmologinis draustinis
 23. Subartonių miško botaninis draustinis
 24. Subartonių memorialinis draustinis
 25. Musteikos etnokultūrinis draustinis
 26. Žiogelių etnokultūrinis draustinis
 27. Merkinės urbanistinis draustinis

Rezervatai:

 1. Skroblaus gamtinis rezervatas
 2. Musteikos gamtinis rezervatas

Saugomose teritorijose esančių miškų plotas – 18465 ha.  ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR UGDYMO DARBAI Metinė želdinių priežiūros darbų apimtis – 140 ha.
Kasmet išugdoma jaunuolynų – 288 ha. MIŠKO KIRTIMAI Pagrindiniais kirtimais per metus projektuojama iškirsti 25,0 tūkst.m3 , tarpiniais kirtimais – 21,9 tūkst.m3 . 
Miško naudojimo rodikliai:

 • Iškertamas likvidinis tūris iš 1 ha mišku apaugusio ploto – 1,9 m3
 • Pagrindinių kirtimų dalis visame naudojime – 53 %
 • Bendro medienos prieaugio naudojimas – 48 %
 • Miško naudojimo nuo viso medynų tūrio – 1,3 %
 • Miško kirtimais apimamas plotas per metus – 2.6 %
 • Plynai iškertamo ploto nuo medynų ploto – 0,4 %

MIŠKO ATKŪRIMAS 1989-2001 metais pasodinta 1253 ha želdinių. 2002-2004 metais atkurta 257 ha želdinių, iš jų 197 ha pasodinta, 60 ha atkurta savaiminiu žėlimu.
Per metus urėdijos valstybinės reikšmės miškuose projektuojama atkurti 86  ha plotą, tame tarpe 58 ha želdinimu, ir 28 ha savaiminiu atžėlimu. KITI ŪKINIAI DARBAIMiško selekcija ir sėklininkystė. Miškų urėdijoje yra trys paprastosios pušies genetiniai draustiniai, trys paprastosios eglės genetiniai draustiniai, trys paprastosios pušies sėkliniai medynai ir vienas juodalksnio sėklinis medynas – genetiniu požiūriu vertingi medynai. Bendras jų plotas – 96,5 ha.
Miško apsauga. Miškų sanitarinė būklė patenkinama. Inventorizuota 15 % pažeistų medynų, kurių daugiausia sudaro pušinio pelėdgalvio pažeidimai. Suprojektuota sanitarinių kirtimų apimtis, pateiktos ir rekomenduotos biologinės, cheminės ir kitos apsaugos priemonės pagal Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus.
Priešgaisrinio tvarkymo projektas parengtas pagal Priešgaisrinės miško apsaugos taisykles visiems miškams. Miškai suskirstyti į 3 degumo klases: aukšto degumo (I klasė) apima – 86 % miškų. Kasmet atnaujinama apie 560 km mineralizuotų juostų. Per paskutinius 5 metus kilo po 20 gaisrų per metus, vienos gaisravietės vidutinis plotas – 0,13 ha.
Medžioklėtvarka. Miško ir medžioklės ūkio klausimai sprendžiami kompleksiškai. Medžioklės plotai paskirstyti vadovaujantis normatyvais nustatyta leistina žvėrių gausa, rekomenduojamos žvėrių kaimenės naudojimo normos, projektuotos biotechninės priemonės ir miško apsaugos nuo žvėrių priemonės. Elninių žvėrių skaičius šiuo metu teritorijos talpą viršija maždaug 23 %.
Kelių tiesimas ir remontas. Per ateinantį vykmetį projektuojama nutiesti 4,7 km ilgio kelių Randamonių girininkijoje. 80 km į metus kelių remontuojami arba atliekama jų priežiūra.
Rekreacija ir poilsio organizavimas miškuose. Visoje miškų urėdijos teritorijoje rekreaciniams miškams priskirta 3276 ha miškų (5,2 % viso miškų ploto), iš jų 2626 ha valstybinės reikšmės miškuose. Rekreaciniams miškams priskirti miško parkai, kurortiniai miškai, rekreaciniai miško sklypai ir Dzūkijos nacionalinio parko rekreacinės zonos.