Miško naudojimas


 

MIŠKO NAUDOJIMAS VĮ DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE

 

Miško naudojimas skirstomas į pagrindinį, tarpinį ir šalutinį. Pagrindinį naudojimą sudaro plyni ir neplyni brandžių medynų kirtimai. Tarpinis naudojimas - tai ugdomieji ir sanitariniai kirtimai bei specialios paskirties ir kiti kirtimai (kraštovaizdžio formavimo, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių apsaugai reikalingi kirtimai, įvairių trasų, kvartalinių linijų, sausinimo griovių valymas, kertant nepageidaujamus krūmus ir medelius, medienos sandėlių įrengimas ir kt.). Šalutinis miško naudojimas - tai visa tai, ką mes gauname iš miško be aukščiau paminėtų kirtimų - miško sakinimas, sulos gavyba, grybavimas, uogavimas, kirtimo atliekų surinkimas ir išvežimas, kalėdinių eglučių gamyba, miško pritaikymas rekreacijai, poilsiui ir kt.

                      Iš šalutinio miško naudojimo sričių vykdome kirtimo atliekų gamybą iš pagrindinio ir tarpinio naudojimo kirtimų biržių, kalėdinių eglučių gamybą bei atliekame miško rekreacijos darbus. Kalėdinių eglučių gamybą atliekame minimaliais kiekiais - po 100-200 eglučių kasmet. Kirtimo atliekų per paskutinius keturis metus paruošėme  ir realizavome  biokuro gamybai sekančiai: 2009 m.-1500 ktm, 2010 m. -1500 ktm, 2011 m. - 2100 ktm, 2012 m.- 3000 ktm. Katilinių, naudojančių medienos biokurą Druskininkų miškų urėdijos teritorijoje nėra, kirtimo atliekos išvežamos į Varėnos miesto katilinę.

                      Pagrindinio naudojimo kirtimais plynai kertame apie 50 procentų visų kasmet numatytų kirsti biržių ploto, likusieji kirtimai neplyni - tai įvairūs atvejiniai, atrankiniai kirtimai. Nuo 2013 metų urėdijai patvirtinta 125 ha ekvivalentinio ploto metinė norma, kurios viršyti negalime. Ekvivalentinis plotas - tai plotas, prilygintas plynos biržės plotui. Jeigu visas pagrindinių kirtimų biržes kirstume plynai, kasmet galėtume iškirsti ne daugiau kaip 125 ha bendro ploto. Atvejinių kirtimų biržėms taikomas nuo 0,4 iki 0,6 koeficientas, atrankiniams kirtimams - koeficientas 0,3. Kadangi beveik 50 procentų biržių kertame neplynai, realiai nuo 2013 metų pagrindiniais kirtimais kasmet iškertame apie 80 ha plotą.

                      Ugdomieji kirtimai vykdomi įvairaus amžiaus jaunuolynuose ir pusamžiuose bei pribręstančiuose medynuose. Jaunuolynų ugdymas (šviesinimai ir valymai) atliekami iki 20 metų amžiaus jaunuolynuose. Retinimai atliekami pušynuose nuo 20 iki 40 metų amžiaus jaunuolynuose, o minkštųjų lapuočių jaunuolynuose (beržas, juodalksnis) nuo 20 iki 30 metų jaunuolynuose. Vyresnio amžiaus medynuose atliekami einamieji kirtimai, iškertant atsilikusius augimu, neperspektyvius medžius arba tuos medžius, kurie pernelyg stelbia kitus medžius. Einamieji kirtimai baigiami spygliuočių medynams likus 10 metų iki pagrindinių kirtimų amžiaus (pušynai apsauginės paskirties  miškuose 101 metų, ūkiniuose miškuose 91 metų, eglynai apsauginės paskirties miškuose 71 metų, ūkiniuose miškuose - 61 metų), o minkštųjų lapuočių medynams - kai jie pasiekia pagrindinių kirtimų amžių (beržynai, juodalksnynai nuo 60 metų).

                      Sanitariniais kirtimai iškertami sausuoliai, dalį jų nekertant, paliekant bioįvairovei, o taip pat ligų, kenkėjų pažeisti džiūstantys medžiai, vėjavartos, vėjalaužos. Šie kirtimai vykdomi įvairaus amžiaus medynuose.  

Kasmet gyventojams nenukirstu mišku parduodame vidutiniškai apie 1200 kubinių metrų malkinės medienos sausuoliais iš įvairaus amžiaus medynų.

Iš visų kirtimų iškertamas tūris išskiriamas į likvidinį ir nelikvidinį. Likvidinį tūrį sudaro padarinė mediena (rąstai, taros rąstai, popiermedžiai, kartys, stulpai) ir malkinė mediena (malkos, plokščių mediena). Nelikvidinį tūrį sudaro kirtimo atliekos ir žabai, gauti atlikus jaunuolynų ugdymus.

Žemiau pateikiame statistinius duomenis apie 2003-2015 metais vykdytus pagrindinio ir tarpinio naudojimo kirtimus:

VĮ DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKUOSE VYKDOMŲ MIŠKO KIRTIMŲ RODIKLIAI

Pagrindinių miško kirtimų ataskaitų santrauka

Kirtimo metai

Plotas, ha

Tūris, tūkst. ktm

Iš jų

Plyni biržiniai

Plyni sanitariniai

Neplyni kirtimai

plotas

tūris

plotas

tūris

plotas

tūris

2003

99,0

19,4

87,0

17,0

4,0

1,0

8,0

1,4

2004

120,8

22,8

77,5

15,7

2,0

0,4

41,3

6,7

2005

126,1

25,0

80,7

18,3

2,0

0,3

43,4

6,4

2006

134,4

25,7

78,0

18,7

3,0

0,5

53,4

6,5

2007

139,4

28,4

88,8

20,9

3,0

0,3

47,6

7,2

2008

154,3

28,4

86,5

19,7

2,1

0,5

65,7

8,2

2009

183,2

32,7

109,0

23,9

-

-

74,2

8,8

2010

166,7

28,7

69,1

16,5

2,8

0,7

94,8

11,5

2011

185,6

32,5

93,3

21,9

-

-

92,3

10,6

2012

148,2

30,4

94,9

22,1

10,1

2,4

43,2

5,9

2013

168,8

31,1

69,6

16,5

10,4

2,7

88,8

11,9

2014 149,1 29,4 63,3 15,3 9,7 2,8 76,1 11,3
2015 173,530,9  83,219,4 13,6 3,7  90,3 11,5

Iš viso

1949,1

365,41080,9245,962,715,3819,1107,9

 

Šaltinis:MU veiklos rodikliai. 11 lentelė bei urėdijos metinės statistinės ataskaitos MU-1.

 

Plynų kirtaviečių plotas (ha) 2003-2015 metais

Vyr. med rūšis

Pagrindiniai kirtimai, ha

Tarpiniai kirtimai, ha

Iš viso

 

Plyni biržiniai

Plyni sanititariniai

Plyni sanitariniai

Kiti plyni kirtimai

2003

Pušynai

63,9

-

-

-

63,9

Eglynai

10,2

4,0

-

-

14,2

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

6,9

-

-

-

6,9

Juodalksnynai

10,1

-

-

-

10,1

Viso:

91,1

4,0

-

-

95,1

Iš to sk.

P-3,6 ha

Raigardo muitinei įrengti ir kelio bei elektros trasoms -nebus želdoma

2004

Pušynai

50,1

0,4

-

-

50,5

Eglynai

12,2

1,6

-

-

13,8

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

4,7

-

-

-

4,7

Juodalksnynai

10,5

-

-

-

10,5

Viso:

77,5

2,0

-

-

79,5

Iš to sk.

P-0,3 ha

Ribinių linijų kirtimas - nebus želdoma

2005

Pušynai

50,6

0,5

-

1,7

52,8

Eglynai

11,6

1,5

-

-

13,1

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

8,4

-

-

-

8,4

Juodalksnynai

12,1

-

-

-

12,1

Viso:

82,7

2,0

-

1,7

86,4

2006

Pušynai

54,4

0,4

-

34,5

89,3

Eglynai

9,2

1,7

-

-

10,9

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

5,9

0,9

-

-

6,8

Juodalksnynai

11,5

-

-

-

11,5

Viso:

81,0

3,0

-

34,5

118,5

Iš to sk.

 

 

 

34,5 ha tetervinų apsaugai-želdoma nebus

2007

Pušynai

61,4

-

-

-

61,4

Eglynai

11,3

3,0

-

-

14,3

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

4,7

-

-

-

4,7

Juodalksnynai

11,4

-

-

-

11,4

Viso:

88,8

3,0

-

-

91,8

2008

Pušynai

61,5

1,0

-

-

62,5

Eglynai

9,7

0,4

-

-

10,1

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

7,2

0,5

-

-

7,7

Juodalksnynai

8,1

0,2

-

-

8,3

Viso:

86,5

2,1

-

-

88,6

2009

Pušynai

82,7

-

0,4

-

83,1

Eglynai

9,7

-

-

-

9,7

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

4,8

-

-

-

4,8

Juodalksnynai

11,8

-

-

-

11,8

Viso:

109,0

-

0,4

-

109,4

2010

Pušynai

43,0

1,2

-

0,7

44,9

Eglynai

11,0

1,4

-

-

12,4

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

3,6

0,2

-

-

3,8

Juodalksnynai

10,8

-

-

-

10,8

Drebulynai

0,7

-

-

-

0,7

Viso:

69,1

2,8

-

0,7

72,6

                                                                               2011

Pušynai

63,2

-

0,1

-

63,3

Eglynai

11,1

-

-

-

11,1

Ąžuolynai

-

-

-

-

-

Beržynai

6,2

-

-

-

6,2

Juodalksnynai

12,8

-

-

-

12,8

Drebulynai

-

-

-

-

-

Viso:

93,3

-

0,1

-

93,4

2012

Pušynai

67,9

4,7

0,5

-

-

Eglynai

7,9

1,1

1,7

1,5

-

Beržynai

9,3

1,3

0,5

0,3

-

Juodalksnynai

9,8

3,0

-

-

-

Drebulynai

-

-

-

-

-

Viso:

94,9

10,1

2,7

1,8

-

2013

Pušynai

46,8

3,8

1,2

4,6

-

Eglynai

7,3

6,6

0,9

-

-

Beržynai

3,9

-

-

-

-

Juodalksnynai

11,6

-

-

-

-

Drebulynai

-

-

-

-

-

Viso:

69,6

10,4

2,1

4,6

-

 2014
 Pušynai 47,2 - 0,8 - 48,0
 Eglynai 11,6 9,5 0,5 - 12,1
 Ąžuolynai - 0,3 - 0,3
 Beržynai 7,6 0,2 - - 7,6
 Juodalksnynai 6,1 - - - 6,1
 Drebulynai 0,5 - - - 0,5
 Viso: 73,0 9,7 1,6 - 74,6
 2015
 Pušynai 60,7 4,2 2,2 - 62,9
 Eglynai 8,9 8,9 7,2 - 16,1
 Beržynai 6,7 - - - -
 Juodalksnynai 6,9 0,5 - - -
 Drebulynai - - - - -
 Viso: 83,2 13,6 9,4 - 79,0

Šaltinis: urėdijos metinės ataskaitos MU -1

 

MIŠKO KIRTIMŲ APIMTIS 2003 - 2015 METAIS

(likvidinė mediena, tūkst. m3)

Metai

Pagrindini

Iš to skaičiaus

Ugdymo

Sanita-

Kiti tarp

spyg-

kietieji

minkštieji

kirtimai

riniai

kirtimai

viso

kirtimai

liuočiai

lapuočiai

lapuočiai

kirtimai

2003

19,4

15,4

-

4,0

4,9

5,4

0,3

30,0

2004

22,8

18,2

-

4,6

6,7

9,8

1,0

40,3

2005

25,0

20,0

-

5,0

11,0

10,0

0,9

46,9

2006

25,7

20,8

-

4,9

10,9

11,7

0,6

48,9

2007

28,4

22,8

-

5,6

11,6

10,4

0,2

50,6

2008

28,4

23,0

-

5,4

12,1

10,1

-

50,6

2009

32,7

27,5

-

5,2

14,2

7,9

0,1

54,9

2010

28,7

23,1

-

5,6

11,4

10,6

0,2

50,9

2011

32,5

27,0

-

5,5

16,4

7,3

-

56,2

2012

30,4

24,7

-

5,7

15,8

5,6

0,8

52,6

2013

31,1

26,7

-

4,4

19,1

7,2

0,6

58,0

 2014 29,424,9  - 4,5 11,77,4  13,2 61,7
 2015 30,9 26,3 - 4,6 18,15,4 4,0 58,4

Vid. per metus

28,1

23,1

-

5,0

12,6

8,3

1,7

50,8

Šaltinis:Lietuvos miškų ūkio statistika. 8.3 lentelė bei urėdijos metinės statistinės ataskaitos MU-1.

UGDYMO KIRTIMŲ APIMTIS 2003- 2015 METAIS

                      Metai

Jaunuolynų ugdymas

Retinimai

Einamieji kirtimai

plotas,

bendras

likvidinis

plotas,

bendras

likvidinis

plotas, ha 

bendras

likvidinis

ha

tūris,

tūris

ha

tūris,

tūris,

tūris,

tūris,

tūkst. m3

tūkst.m3

tūkst. m3

tūkst. m3

tūkst. m3

tūkst. m3

2003

89,0

0,8

-

65,0

1,5

1,1

113,0

3,9

3,8

2004

149,2

0,9

-

106,9

2,6

2,2

110,7

4,5

4,5

2005

149,9

1,5

0,3

141,4

4,4

3,9

181,3

6,8

6,8

2006

148,4

1,3

0,3

140,2

3,5

2,7

180,7

7,9

7,9

2007

149,1

2,0

0,4

140,2

4,3

3,2

197,2

8,1

8,0

2008

148,6

1,4

0,3

141,4

3,4

2,7

221,1

9,1

9,1

2009

78,7

1,4

0,2

57,8

2,2

1,8

307,9

12,2

12,2

2010

183,7

1,5

-

140,7

3,3

2,3

172,6

9,1

9,1

2011

185,3

1,3

-

250,1

4,8

2,9

324,6

13,5

13,5

2012

160,8

1,6

0,2

140,5

3,8

2,4

250,8

13,3

13,2

2013

145,2

1,6

-

159,4

5,1

4,0

244,2

15,1

15,1

2014104,31,00160,74,63,7142,98,18,0
2015104,91,30 168,0  5,4  4,5  242,2  13,6  13,6 

Vid .per

metus

138,2 

1,4

0,15

139,4

3,7

3,1

206,9

9,6

9,6

Šaltinis:MU veiklos rodikliai. 4 lentelėbei urėdijos metinės statistinės ataskaitos MU-1.Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Druskininkų regioninis padalinys

Įmonės kodas:    132340880
PVM kodas:      LT323408811

LT477300010153812692 AB Swedbank
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registro centre 

M.K.Čiurlionio g. 96, LT-66151

Druskininkai
Telefonas:  8-313-52425;
Faksas:      8-313-53310;
El. paštas:  info@dmu.ltGaisringumas Ligos Medienos ištekliai